Liefde voor spullen en lief voor de aarde

Rapunzel

vintage & design

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. “Rapunzel vintage en design” is ingeschreven in de registers bij de kamer van koophandel onder nummer 17179028, met BTW nummer NL001450846B17.

2. Onder “Koper” moet worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. De “koper” is degene die artikelen voor eigen risico en verantwoording koopt.

3. “De leverancier” wordt geacht het aangeboden artikel of de aangeboden artikelen in rechtmatige eigendom te hebben of de volmacht te hebben van de rechtmatige eigenaar alsmede de toestemming van de rechtmatige eigenaar om de artikelen aan te mogen bieden aan “Rapunzel vintage en design.” Per “leverancier” wordt de eigen risico en verantwoording besproken en contractueel vastgelegd. Zonder contractuele relatie ligt de risico en verantwoording bij de “leverancier”.

Artikel 2. Algemene Bepalingen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan de koper.

2.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3.Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

4.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt naast de verkoop van artikelen daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Algemene voorwaarden

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn van “Rapunzel vintage en design” zijn vrijblijvend voor ”koper”. Zij binden “Rapunzel vintage en design” derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan “Rapunzel vintage en design” gegeven order geldt als aanbod, welke pas na schriftelijke bevestiging per brief of per e-mail door “Rapunzel vintage en design” wordt aanvaard.

2. De schriftelijke bevestiging per brief of per e-mail van “Rapunzel vintage en design” is in alle gevallen bindend.

3. Indien tussen aanbieding en kooporder het artikel verkocht is, kan de “koper” geen beroep meer doen op het desbetreffende “artikel”.

4. Op moment van betaling heeft “de koper” de overeenkomst aanvaard en is het artikel van “de koper”. Zolang de betaling niet op rekening NL33 INGB 0004331834 onder naam van “Dijkstra design” staat, blijft het artikel eigendom van “Rapunzel vintage en design” en kan “de koper” geen aanspraak maken op het artikel. Het gekochte artikel is voor eigen risico op moment dat de “koper” het artikel fysiek heeft aanvaard.

5. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

6. “Rapunzel vintage en design” kan met opgaaf van redenen het contract met “koper” op elk moment ontbinden. De “koper” kan geen recht verlenen op enige financiële schadevergoeding anders dan de kosten van het artikel.

Artikel 4. Prijzen en vervoer

1. Onze prijzen zijn inclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. Vervoerskosten worden geheel vrijblijvend schriftelijk, per e-mail of brief, medegedeeld. Indien “de koper” akkoord gaat met de vervoerskosten, zal deze kosten op de offerte doorberekend worden. 

3. Vervoerskosten zijn ook inclusief BTW. Bij transport door “Rapunzel vintage en design” ligt het risico bij “Rapunzel vintage en design”. Bij eventuele beschadiging kan “de koper” het contract laten ontbinden. De “koper” kan hierbij geen beroep doen op financiële tegemoetkoming in welke aard dan ook.

4. Indien het transport zelf wordt geregeld, ligt het risico in handen van “koper” op moment dat het artikel fysiek in handen is van de “koper” en of de persoon en of organisatie die door dan rechtmatige eigenaar de toestemming en opdracht heeft gegeven tot vervoer.

5. Voor het retour sturen van zowel kleine als grote artikel zijn de retourskosten voor de “koper”. U krijgt de retourskosten dus niet vergoed.

6. Geretourneerde artikelen worden alleen vergoed indien zij in dezelfde staat worden teruggeleverd als Rapunzel vintage en design de artikelen heeft geleverd. De artikelen moeten dus in dezelfde staat als zij geleverd zijn, worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor vergoeding. Verder is altijd bij een onlinebestelling het termijn 14 dagen voor het retourneren.

8. Risico’s van verzending per post zijn voor de “koper”.

Artikel 5. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen.

2. Na betaling is de “koper” op moment dat het artikel fysiek is in handen van “de koper” dan wel de persoon en of organisatie die door de rechtmatige eigenaar toestemming verleend is.

3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Artikel 6. Kwaliteit, garantie en beschadigingen

1. De “leverancier” staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door leverancier geleverde artikelen.

2. Op tweedehands goederen is het aan de “koper” om te controleren op werking, beschadigingen en compleetheid van artikel. De “koper” maakt vooraf de betaling zijn eventuele opmerkingen en vragen kenbaar aan “Rapunzel vintage en design”. De “koper” kan op eventuele gebreken na betaling niet terug komen, tenzij anders expliciet door “Rapunzel vintage en design” schriftelijk is overeengekomen

4. Na betaling is de “koper” op moment dat het artikel fysiek is in handen van “de koper” dan wel de persoon en of organisatie die door de rechtmatige eigenaar toestemming verleend is.

Algemene voorwaarden
5. Bij klachten en of beschadigingen, mits via internet besteld, kunt u ons mailen: info@rapunzel.nl

Artikel 7. Ontbinding koopcontract bij bestelling via internet

1. Indien u het artikel rechtstreeks via de website besteld en het artikel door derden geleverd worden, kunt u aanspraak maken op de Nederlandse wettelijke voorwaarden. U kunt het product binnen 14 werkdagen terugsturen mits u “Rapunzel vintage en design” op de hoogte stelt en de “koper” overeenstemming heeft bereikt met “Rapunzel vintage en design” over de manier waarop product terug gestuurd wordt.

2. Indien “koper” het artikel zelf terug stuurt, zonder tussenkomst van “Rapunzel vintage en design”, kan de “koper” geen aanspraak maken op de kosten van vervoer.


Artikel 8. Privacy

1. “Leverancier” en koper geven “Rapunzel vintage en design” toestemming om hun gegevens te gebruiken om informatie te leveren omtrent producten en wijzigingen.

2. De gegevens van “leverancier” en “koper” zullen niet aan derden verstrekt worden.


Artikel 9. Toepasselijk recht

1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.


Artikel 10. Geschillen

1. Alle geschillen tussen “Rapunzel vintage en design” en “koper” met betrekking tot door ons aangegane overeenkomsten, offertes en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.